Legální informace

Arpeggio s.r.o.

V Kapslovně 2767/2
Praha 3 130 00

IČ: 241 58 186
DIČ: 699 004 029

Spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 184004
Jednatel: Barbora Plachá

Cookies

Náš web používá cookies (WPML, WordPress pro správu, Cookiebar Save, Google Analytics). Pokud chcete, můžete zablokovat soubory cookie v nastavení prohlížeče.
Cookies spojené s Google Analytics jsou poskytovány společností Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics je webový nástroj, který pomáhá majitelům webových stránek pochopit, jak návštěvníci webové stránky používají. Zákazníci služby Google Analytics mohou zobrazit různé přehledy o interakci návštěvníků na jejich webových stránkách, aby je mohli dále vylepšovat.

Informace získané prostřednictvím cookies o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam se uloží. V případě aktivace anonymní IP adresy na této stránce, může být vaše IP adresa omezována v rámci EU, nebo v zemích, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech může být plná IP adresa přenášena na server Google v USA a tam zkrácena.

IP-adresa která je převedena do služby Google Analytics není propojena s jinými daty společnosti Google. Stejně jako nebo jako alternativu k blokování souborů cookie v nastavení prohlížeče, můžete také blokovat Google zpracování vašich dat stažením pluginu prohlížeče.

Více informací o ochraně osobních údajů a Google Analytics lze nalézt zde.

 

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Jsme společnost Arpeggio s.r.o. se sídlem V Kapslovně 2/2767, 130 00 Praha 3, IČO: 24158186 (dále jen ‚Arpeggio‘, ‚my‘, ‚společnost‘) a nabízíme lidem, společnostem a organizacím širokou nabídku harf a s těmito nástroji souvisejících služeb. 

Chceme, abyste věděli, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy, dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále jen ‚GDPR‘). Vaše osobní údaje jsou chráněné v nejvyšší možné míře.

Arpeggio jako správce údajů

1. Zpracováváme tyto osobní údaje:
a) Jméno a příjmení, e-mail, dodací, resp. fakturační adresa (nemusí být shodná s trvalým bydlištěm).
b) Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem prodeje harf a poskytování dalších služeb, a to zejména servisu zakoupeného zboží, případně vyřizování vašich dotazů a objednávek.
c) Osobní údaje podle tohoto odstavce zpracováváme po dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonnými předpisy.

2. Všechny údaje jsou zpracovávány zpravidla na území ČR, případně v dalších státech EU. K předávání vašich údajů mimo členské státy EU nedochází. Údaje vložené uživateli nejsou duplikovány, kontrolovány či měněny. Vaše údaje předáváme třetím subjektům pouze pokud je tak třeba učinit v souvislosti s plněním našich povinností plynoucích z uzavřené (kupní) smlouvy (např. předání Vašich údajů dopravci či servisnímu středisku při reklamaci zboží).

3. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás upozorníme.

4. Prostřednictvím našich webových stránek Arpeggio a Hary Camac Česká republika mohou být na Vaše zařízení ukládány cookies. Více informací naleznete zde.

Práva

1. Dle platné právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů máte následující práva:
a. Na přístup k osobním údajům – můžete požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, a to v rozsahu stanoveném zákonem. Informaci vám poskytneme do 30 dnů od Vaší žádosti. 

b. Na opravu, resp. doplnění osobních údajů – v případě, že zjistíte, že o vás vedeme nepřesné osobní údaje, máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu tyto osobní údaje opravili či doplnili. 

c. Na výmaz osobních údajů – můžete naši společnost požádat, aby vymazala Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • odvolal/-a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  • vznesl/-a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/-a námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na naši společnost jakožto správce vztahuje; 

d. Na omezení zpracování – máte právo nás požádat o omezení zpracování osobních údajů.

e. Na přenositelnost údajů – pokud naše společnost zpracovává Vaše údaje na základě smlouvy nebo souhlasu a k tomu automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste naší společnosti poskytl/-a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob; 

f. Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u naší společnosti prováděného na základě oprávněného zájmu naší společnosti a/nebo pro účely přímého marketingu

g. Podat stížnost – máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

h. V případě, že se rozhodnete uplatnit jakékoliv výše zmíněné právo, napište nám nejlépe na e-mail: [email protected]

Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti 01.05.2018.

S prohlížením tohoto webu souhlasíte používáním cookies.