Legální informace

Arpeggio s.r.o.

V Kapslovně 2767/2
Praha 3 130 00

IČ: 241 58 186
DIČ: 699 004 029

Spisová značka: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 184004
Jednatel: Barbora Plachá

Zásady zpracování osobních údajů

Jsme společnost Arpeggio s.r.o. se sídlem V Kapslovně 2/2767, 130 00 Praha 3, IČO: 24158186 (dále jen ‚Arpeggio‘, ‚my‘, ‚společnost‘) a nabízíme lidem, společnostem a organizacím širokou nabídku harf a s těmito nástroji souvisejících služeb. 

Chceme, abyste věděli, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy, dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále jen ‚GDPR‘). Vaše osobní údaje jsou chráněné v nejvyšší možné míře.

Arpeggio jako správce údajů

1. Zpracováváme tyto osobní údaje:
a) Jméno a příjmení, e-mail, dodací, resp. fakturační adresa (nemusí být shodná s trvalým bydlištěm), a to za účelem prodeje harf a poskytování dalších služeb, a to zejména servisu zakoupeného zboží, případně vyřizování vašich dotazů a objednávek, a to za účelem evidence studentů v harfové škole.

2. Všechny údaje jsou zpracovávány zpravidla na území ČR, případně v dalších státech EU. K předávání vašich údajů mimo členské státy EU nedochází. Údaje vložené uživateli nejsou duplikovány, kontrolovány či měněny. Vaše údaje předáváme třetím subjektům pouze pokud je tak třeba učinit v souvislosti s plněním našich povinností plynoucích z uzavřené (kupní) smlouvy (např. předání Vašich údajů dopravci či servisnímu středisku při reklamaci zboží).

3. V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Vás upozorníme.

4. Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonnými předpisy.

 Prostřednictvím našich webových stránek Arpeggio a Harfy Camac Česká republika mohou být na Vaše zařízení ukládány cookies. Více informací naleznete ​zde​.

Práva

1. Dle platné právní úpravy v oblasti ochrany osobních údajů máte následující práva:
a. Na přístup k osobním údajům – můžete požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, a to v rozsahu stanoveném zákonem. Informaci vám poskytneme do 30 dnů od Vaší žádosti. 

b. Na opravu, resp. doplnění osobních údajů – v případě, že zjistíte, že o vás vedeme nepřesné osobní údaje, máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu tyto osobní údaje opravili či doplnili. 

c. Na výmaz osobních údajů – můžete naši společnost požádat, aby vymazala Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

  • odvolal/-a jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

  • vznesl/-a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl/-a námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;

  • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

  • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na naši společnost jakožto správce vztahuje; 

d. Na omezení zpracování – máte právo nás požádat o omezení zpracování osobních údajů.

e. Na přenositelnost údajů – pokud naše společnost zpracovává Vaše údaje na základě smlouvy nebo souhlasu a k tomu automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste naší společnosti poskytl/-a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob; 

f. Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u naší společnosti prováděného na základě oprávněného zájmu naší společnosti a/nebo pro účely přímého marketingu

g. Podat stížnost – máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

h. V případě, že se rozhodnete uplatnit jakékoliv výše zmíněné právo, napište nám nejlépe na e-mail: [email protected].

Závěrečná ustanovení

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů [email protected].

Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti 01.05.2018.